New Blog

Click Here to head to the new blog.

Monday, September 21, 2009

तपाई मेरो बल प्रभु

तपाई मेरो बल प्रभु
तपाई मेरो साहेता
तपाई जसलाई म पुकार्छु

तपाई मेरो ढाल प्रभु
मेरो जीवन अर्पन्छु
कारण तपाई सर्वेसर्वा मेरो।

No comments: