New Blog

Click Here to head to the new blog.

Monday, September 21, 2009

प्रभु उचाल्छु तपाईको नाउँ

Nepali translation of the song 'Lord, I Lift Your Name on High'

तपाई मेरो बल प्रभु

तपाई मेरो बल प्रभु
तपाई मेरो साहेता
तपाई जसलाई म पुकार्छु

तपाई मेरो ढाल प्रभु
मेरो जीवन अर्पन्छु
कारण तपाई सर्वेसर्वा मेरो।

सबै जातिका परमेश्चर

Me with fellow brothers in Christ Prashanta dai (left) and Bishal dai.

Thursday, September 10, 2009